Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.katookesbox.be

Showroom : ’t Katooke, Varkensmarkt 8, 1785 Merchtem
E-mailadres: info@tkatooke.be
Telefoonnummer: +3252464643
Ondernemingsnummer: BE0871.371.883
Identiteit van de verkoper: De Swert K., Heirbaan 77, 1745 Opwijk

Katookesbox.be is een onderdeel van eenmanszaak De Swert K. met showroom ’t Katooke, deze eenmanszaak wordt in onderstaande algemene voorwaarden omschreven als ’t Katooke.

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één van de shops van ’t Katooke. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en ’t Katooke middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met ’t Katooke zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ’t Katooke worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ’t Katooke ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. ‘t Katooke en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 ‘t Katooke heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de ’t Katooke websites te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. ‘t Katooke is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten. De prijzen staan zowel incl. als excl. BTW aangeduid. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ‘t Katooke. ‘t Katooke  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ’t Katooke dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en ‘t Katooke gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en ‘t Katooke .

2.5 De administratie van ’t Katooke geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan ’t Katooke verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ’t Katooke verrichte leveringen. ‘t Katooke erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van ‘t Katooke , waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 ‘t Katooke levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

2.8 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.9 Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. ‘t Katooke doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.’t Katooke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling nog eens gevraagd om uw ingevulde adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar ’t Katooke dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. Indien ’t Katooke uw bestelling gratis heeft verzonden zal deze 2e levering niet gratis worden aageboden door ’t Katooke. U kunt de goederen wel kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar ‘t Katooke dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant, tenzij er informatie ontbreekt voor personalisatie (bv. naam om te personaliseren van een artikel) waardoor we niet kunnen overgaan tot het afwerken van uw bestelling.

3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 20 werkdagen na ontbinding terug.

3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wilt houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. Wij raden aan om een pakket te verzenden met garantie via uw transportfirma.

3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 werkdagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, zowel exclusief als inclusief BTW getoond en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden.

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemie, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van ‘t Katooke , totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan ‘t Katooke zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ‘t Katooke geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 ‘t Katooke garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ‘t Katooke geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclamaties en garantie.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ‘t Katooke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

8.3 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

8.4 Mocht een niet gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u dit binnen 14 werkdagen terugsturen. Hiervoor verwijzen wij door naar onze 'veel gestele vragen: Herroepingsrecht, retour zenden en klachtenprocedure'

8.5 U geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal ‘t Katooke van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

Artikel 9 - Persoonsgegevens.

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

9.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van ‘t Katooke . Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ‘t Katooke .

9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door ‘t Katooke over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van ‘t Katooke . De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

9.4 De klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door ‘t Katooke voor direct marketing doeleinden.

9.5 Voor gedetailleerde uileg verwijzen wij naar onze 'veel gestele vragen: Privacy policy en Cookies'

Artikel 10 - Diversen.

10.1 Indien de klant aan ‘t Katooke schriftelijk opgave doet van een adres, is ‘t Katooke  gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant ‘t Katooke een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door ‘t Katooke gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘t Katooke deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 ‘t Katooke is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijke recht en geschillenregeling.

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
11.2 Link naar het Europees platform voor de regeling van consumentengeschillen: ec.europa.eu/odr

Artikel 12 - Bestelproces.

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als "wachten op betaling".

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaalt de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een "bedankpagina" op de webshop, de bestelling wordt op "betaald" gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging. 
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op "wachten op betaling" staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.
Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op "wachten op betaling" staan en ontvangt de klant een e-mail met de bestelbevestiging én met een duidelijke melding dat de bestelling nog niet betaald is. In die melding vindt de klant ook een unieke betaallink terug. Als de klant op die link klikt, dan kan hij de bestelling alsnog betalen. Deze link is ook terug te vinden in het account van de klant bij "mijn bestellingen". 

Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft (indien beschikbaar) en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één of twee weken na het plaatsen van de bestelling. 

LET OP: De productie van de gepersonaliseerde producten in de bestelling wordt pas opgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

Artikel 13 - Drukwerk.

13.1 Auteursrecht/Copyright: De ontwerpen in deze webshop zijn eigendom van ‘t Katooke en mogen niet zonder toestemming worden aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen. Het is niet mogelijk geboortekaartjes, communiekaartjes, huwelijkskaartjes en andere kaartjes (hierna "drukwerk" genoemd) te bestellen zonder de vermelding "tkatooke.be" of "katookesbox.be".

13.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig overlezen en controleren van eventuele (spelling)fouten in de digitale proeven bij drukwerk. Bij geboortekaartjes wordt de uiteindelijke geboortedatum, gewicht en lengte door de klant geleverd per mail naar info@tkatooke.be of SMS naar 0496 83 02 95 (OPGELET: dit GSM nummer is  enkel en alleen te gebruiken voor geboortemelding!) zodat geen verwarring kan ontstaan. Hierbij vragen wij ook om ditzelfde GSM nummer of het nummer 052 46 46 43 te bellen, zodat er geen misverstanden zijn waarbij bv. een mail bij ongewenste mails is terecht gekomen, een SMS bericht niet is toegekomen of andere technische storingen wardoor deze informatie ons niet bereikt. 

13.3 Juistheid van de kleuren: Hou er rekening mee dat de kleuren van de online proefdruk op elk computerscherm anders zijn en kunnen verschillen van het uiteindelijke kleur op papier. Dit kan liggen aan de instellingen van uw beeldscherm, de drukpers, weersomstandigheden, papiersoort,... Hierdoor kan het ook zijn dat de kleuren van de kaartjes ten opzichte van bvb. stickers, wikkels of canvas licht variëren. Bekijk de digitale proefdruk zeker op een computerscherm en niet op een tablet of smartphone. Bij tablets en smartphones is de kleurweergave niet juist.

13.4 Bijdrukken: Voor het achteraf bijdrukken van kaartjes kan de klant ons contacteren en sturen wij een gepaste offerte door naar de klant. Doorgaans wordt er een kost van €30 gerekend voor het herdrukken en een prijs per kaartje, welke ligt tussen € 0,95 en € 2,10 / stuk, afhankelijk van het kaartje. Deze kaartjes woden zo snel mogelijk nageleverd, welk eerst wordt besproken met de klant.

13.5 Onze kaartjes worden enkel en alleen gedruk bij ’t Katooke, wij leveren geen bestanden uit om bij een andere drukker te laten drukken.

Artikel 14 - Cookies.

14.1 Voor gedetailleerde uileg over coockies verwijzen wij naar onze 'veel gestele vragen: Privacy policy en Cookies'